DARMOWA DOSTAWA W CAŁEJ POLSCE OD 299 PLN

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU JOISSY.COM

Sklep internetowy działający pod adresem Joissy.com jest własnością firmy Grupa Rabiega , z siedzibą w Kamieńcu przy ulicy Geodezyjnej 3 , 64-061 Kamieniec wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kamieniec pod numerem 209/2008, posiadającą numer NIP 995-011-98-03, REGON 300895039, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: PKO BP  80 1020 4144 0000 6302 0200 5478
Dane korespondencyjne:  Joissy.com, ul. Geodezyjna 3, 64-061 Kamieniec
Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@joissy.com lub biuro@joissy.com

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Joissy pod adresem internetowym www.joissy.com, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

1. Postanowienia ogólne

a) Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
  -  wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź   
  -  złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu

b) Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).

c) Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.

d) Nazwy produktów i marka należą do ich właściciela i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

2. Oferta Sklepu

a) Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

b) Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.

c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.

d) Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

e) Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

f) Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.

3. Realizacja zamówienia

a) Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.

b) Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu

c) Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:  2 dni robocze od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.

d) Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 2 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

e) W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

f) Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

g) Korektę do zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Nabywca powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.

h) Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.

i) W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.

j) Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila (w miarę możliwości).

4. Koszt i sposób dostawy

a) Dostawa zamówienia odbywa się na terenie Polski za pomocą:
Kurier Poczta Polska - 11,00 zł. (dostawa 1-2 dni)
Pobranie kurier Poczta Polska - 11,00 zł (dostawa 1-2 dni)
Kurier DPD - 13,00 zł  (dostawa 1-2 dni)
Pobranie kurier DPD - 13,00 zł (dostawa 1-2 dni)

b) Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

c) Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

d) Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca - w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Nabywcę ze Sprzedawcą pod e-mail kontakt@joissy.com., w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.

e) Koszt dostawy zagranicznej 

- Wielka Brytania, Niemcy, Holandia 70,00 zł

Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

5. Sposoby płatności

a) Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:

- Płatnością elektroniczną poprzez bezpieczny system Blue Media (www.bluemedia.pl)
- Przelewem na konto bankowe: PKO BP  80 1020 4144 0000 6302 0200 5478, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.
- Za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
- Za pobraniem ( zapłata za zamówienie następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej)

b) Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail (w miarę możliwości). W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.

c) W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość negocjacji terminu płatności, jednak do swej ważności prośba skierowana przez Nabywcę musi zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę.

6. Odstąpienie od umowy - Zwrot

a) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi będącymi Konsumentami.

b) Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia odbioru dostawy przez kupującego.

c) W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Formularz zwrotu dostępny poniżej:

- drogą e-mailową na adres: kontakt@joissy.com, lub 
- listownie na adres: Joissy.com, Geodezyjna 3, 64-061 Kamieniec z dopiskiem „ZWROT TOWARU”. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt 6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

d) Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami). Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Produkt powinien być kompletny, z dołączonym oryginalnym opakowaniem, metkami i zawieszkami do metek.  Towar należy odesłać w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt. 6.c.  

e) Świadczenie spełnione na rzecz Sprzedającego zostanie zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

f) Jeżeli Konsument dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

g) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

h) Za świadczenie, o którym mowa w "ust. e",  powyżej, uważa się uiszczoną cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Konsumenta koszty przesyłki, z zastrzeżeniem, że koszty przesyłki poniesione w związku ze zwrotem Produktu do Sprzedającego, obciążają Konsumenta.

i) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym joissy.com, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Reklamacje

a) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi będącymi Konsumentami.

b) Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem.

c) Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).

d) Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.

e) Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową sprzedaży poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę Produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

f) Produkt dostarczany przez klienta do rozpatrzenia reklamacji powinien być czysty.
Dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji.

g) Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę tę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

h) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

i) Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna

j) Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta wraz z opisem reklamacji:

- pisemnie Joissy.com, ul. Geodezyjna 3, 64-061 Kamieniec 
- lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@joissy.com

k) Zaleca się zawarcie w opisie reklamacji wszelkich informacji i okoliczności stwierdzających niezgodności Produktu z umową, informacje i okoliczności dotyczące reklamacji według wzoru opisu reklamacji który ma na celu usprawnienie procedury reklamacyjnej i nie ma wpływu na jej skuteczność dostępny jest poniżej.

l) Nabywca powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu wysłać na adres: Joissy.com, ul. Geodezyjna 3, 64-061 Kamieniec z dopiskiem „REKLAMACJA”.

m) Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

n) Przekroczenie przez Sprzedającego powyższego terminu oznacza, iż reklamacja została uznana za zasadną.

o) Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

p) Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę, przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

q) W przypadku uwzględnienia reklamacji na korzyść Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

r) Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w niniejszym paragrafie.

s) W przypadku gdy Konsument będzie chciał wdać się w spór ze Sprzedającym w związku z obsługą reklamacji towaru, ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

t) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

u) Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wymiana

a) Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

b) Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularz wymiany który można pobrać poniżej.

c) Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.

d) Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.

e) Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.

f) Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Joissy.com, ul. Geodezyjna 3, 64-061 Kamieniec z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a) Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy

b) Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c) Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

10. Polityka prywatności

a) Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego joissy.com jest Sprzedający.

b) Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

c) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 2 powyżej oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

d) Zakładając Konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego joissy.com w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jego zrealizowanie.

e) Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności na rzecz Sprzedającego - podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

f) W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez joissy.pl w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.

g) W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Joissy.pl to oficjalna strona internetowa oraz sklep internetowy w całości poświęcony marce JOISSY.

Kopiowanie całości bądź fragmentów strony jest prawnie zabronione z wyjątkiem uprzedniej, wyraźnej autoryzacji webmastera. Wszelkie prośby o autoryzację proszę kierować na adres kontakt@joissy.com

Dzieła, takie jak wykorzystywane zdjęcia, filmy, teksty są własnością ich autorów oraz właścicieli Joissy.com czyli firmy Grupa Rabiega Konrad Rabiega.

11. Postanowienia końcowe

a) Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.

b) Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

d) Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2016 roku.


Formularz zwrotu

Formularz wymiany

Formularz reklamacji